سایت آموزشی موسیقی نت به نت

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول هنرستان) - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

پست های آموزشی

بسته های آموزشی
آموزش تار- درس چهارم

آموزش تار- درس چهارم

تعداد ۴ خط از تمرین های صفحه 9 کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان، یعنی خطوط تمرینی 11 تا 14 موضوع درس چهارم آموزش مجازی تار خواهد بود که علی اقب...

آموزش تار- درس سوم

آموزش تار- درس سوم

به درس سوم از آموزش دروس کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان رسیدیم. عزیزانی که با تازگی به جمع ما پیوسته اند، برای شروع یادگیری تار می بایست از د...

آموزش تار- درس دوم

آموزش تار- درس دوم

در این جلسه درس دوم آموزش تار توسط استاد اقبال به شما تدریس می گردد. سه خط از تمرینهای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تارهنرستان، موضوع آموزشی این درس خو...

آموزش تار- درس اول

آموزش تار- درس اول

در این جلسه ابتدا پرده شناسی در بالا دسته و کوک اصلی تار را یاد می گیرید و پس از آن، سه سطر از تمرین های کتاب برای شما تدریس می گردد.امید است که دروس...

0