سایت آموزشی موسیقی نت به نت

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول هنرستان) - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

پست های آموزشی

بسته های آموزشی
آموزش تار- درس شانزدهم

آموزش تار- درس شانزدهم

به درس شانزدهم از دوره مقدماتی آموزش مجازی تار رسیده ایم. این درس در صفحه سی ام کتاب دستور مقدماتی تار وسه تار هنرستان است و تمرین شماره 37 این کتاب ر...

آموزش تار- درس پانزدهم

آموزش تار- درس پانزدهم

درس پانزدهم آموزش مجازی تار به شیوه استاد اقبال، اختصاص دارد به تمرین های ۳۴ الی ۳۶ در صفحه سیزدهم کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان. تمرینات ام...

آموزش تار- درس چهاردهم

آموزش تار- درس چهاردهم

در این جلسه درس چهاردهم از آموزش تار به روش علی اقبال و بر مبنای تمرین های کتاب دستور تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. این درس مربوط است به ...

آموزش تار- درس سیزدهم

آموزش تار- درس سیزدهم

درس سیزدهم از آموزش مجازی تار به روش علی اقبال را مشاهده می نمایید. این درس که همچنان بر پایه میزان شش هشتم می گردد، تمرین های ۳۰ الی ۳۲ صفحه ۱۳ کتاب ...

آموزش تار- درس دوازدهم

آموزش تار- درس دوازدهم

در این ویدیوی آموزشی، درس دوازدهم از آموزش مجازی تار با متد علی اقبال را مشاهده می کنید. این در شامل تمرین شماره ۲۹ از صفحه ۱۲ کتاب دستور مقدماتی تار ...

آموزش تار- درس یازدهم

آموزش تار- درس یازدهم

درس یازدهم از آموزش تار به روش استاد علی اقبال و برمبنای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. در این درس به تمرین 28 این کتاب...

آموزش تار- درس دهم

آموزش تار- درس دهم

در این هفته درس دهم آموزش مجازی تار توسط استاد علی اقبال برای هنرجویان این ساز تدریس می شود. درس دهم اختصاص دارد به تمرین شماره ۲۷ کتاب دستور تار و سه...

آموزش تار- درس نهم

آموزش تار- درس نهم

درس نهم از دوره آموزش مجازی تار به روش استاد اقبال را مشاهده می فرمایید. این درس تمرینهای ۲۵ و ۲۶ کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان در صفحه ۱۱ ا...

آموزش تار- درس هشتم

آموزش تار- درس هشتم

درس هشتم از آموزش مجازی تار را مشاهده می کنید که اختصاص دارد به بیست و هشتمین تمرین کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار در صفحه 11 کتاب. نام این تمرین سرو...

آموزش تار- درس هفتم

آموزش تار- درس هفتم

در این ویدیو درس هفتم از دروس مقدماتی ساز تار توسط علی اقبال به شما تدریس می گردد. این درس شامل تمرین های ۲۲ و ۲۳ از صفحه ۱۰ کتاب دستور مقدماتی تار و ...

آموزش تار- درس ششم

آموزش تار- درس ششم

در این درس تمرینهای 19 تا 21 کتاب تار و سه تار هنرستان در صفحه 10 کتاب توسط استاد اقبال به شما آموزش داده می شود. ریتم یا ضربآهنگ همچنان مثل دروس پیشی...

آموزش تار- درس پنجم

آموزش تار- درس پنجم

در چهار جلسه گذشته آموزش مجازی تار، تا خط چهاردهم کتاب تار وسه تار هنرستان توسط علی اقبال به شما تدریس شد. درس پنجم تمرین های 15 تا 18 از صفحه 9 این ک...

0