سایت آموزشی موسیقی نت به نت

گوشه و ردیف در موسیقی - سایت آموزشی موسیقی نت به نت

کلمات کلیدی

آشنایی با مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی
  • 1399/05/02
  • 266

آشنایی با مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی

قبل از بررسی موسیقی دستگاهی ابتدا باید بدانیم ماهیت موسیقی چیست. گوش انسان به عنوان یکی از عضوهای پیچیده و حساس خلقت، بار بزرگی را بر دوش دارد. هر صدا و آوایی که از بدو تولد تا حال شنیده ایم، توسط عضوی پیشرفته به نام گوش، به پایانه های عصبی رسیده و پس از آن وارد مغز شده. اگر گوش نبود چه می شد؟

0