سایت آموزشی موسیقی نت به نت

دستگاه همایون - سایت آموزشی موسیقی نت به نت

کلمات کلیدی

آشنایی با دستگاه همایون
  • 1399/02/20
  • 487

آشنایی با دستگاه همایون

دستگاه همایون یکی از دستگاه های هفت گانه موسیقی سنتی ایران است که نزد ایرانیان بسیار محبوب می باشد. در باب آشنایی با دستگاه همایون ، همین بس که به دلیل احساس جادویی حزن آنگیزش آن را دستگاه عشاق خوانده اند . آواز بیات اصفهانی و آواز شوشتری از متعلقات این دستگاه موسیقی است و نام چندین قطعه و آواز درخشان در قالب این دستگاه و آوازهایش همچون ستاره بر آسمان موسیقی سنتی ایران می درخشد.

آشنایی با مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی
  • 1399/05/02
  • 266

آشنایی با مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی

قبل از بررسی موسیقی دستگاهی ابتدا باید بدانیم ماهیت موسیقی چیست. گوش انسان به عنوان یکی از عضوهای پیچیده و حساس خلقت، بار بزرگی را بر دوش دارد. هر صدا و آوایی که از بدو تولد تا حال شنیده ایم، توسط عضوی پیشرفته به نام گوش، به پایانه های عصبی رسیده و پس از آن وارد مغز شده. اگر گوش نبود چه می شد؟

0